ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

872

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ความรับผิดชอบ

 • วางแผนการปฏิบัติงาน (Audit Plan) ให้สอดคล้องกับนโยบายและความเสี่ยงขององค์กร
 • ควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
 • ประเมินความเพียงพอของกระบวนการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของการกำกับดูแลกิจการ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และติดตามประสิทธิผลของการดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ สอบทาน ให้ความเห็นในความถูกต้องสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ เสนอแนะ วิธีปรับปรุงแก้ไข
 • สอบทานการปฏิบัติตามข้อชี้แจง ข้อทักท้วง หรือข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในหรือจากผู้ตรวจสอบภายนอก หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปผลการตรวจสอบขั้นต้น เพื่อหาข้อสรุป และกำหนดคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะปิดการตรวจสอบ
 • ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ การจัดการ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายใน และหรือด้านการตรวจสอบบัญชีภาครัฐหรือเอกชน และหรือการบริหารความเสี่ยงการเงินและปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • และ/หรือมี certificate CPA, CPIAT, CIA, CRMA, CCSA, CFSA  หรือผ่านการอบรมด้านการตรวจสอบภายในจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ การบริหารจัดการงานโครงการ
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีศักยภาพในการปรับตัวและการทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มีทักษะด้านการนำเสนอ การสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)  ในระดับดี

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักโครงการบริหารโครงการก่อสร้างและบูรณาการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้บริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสัญญาโครงการร่วมทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานงบประมาณ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบให้บริการ ECC - OSS

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา