ผู้อำนวยการสำนักโครงการบริหารโครงการก่อสร้างและบูรณาการ

427

ผู้อำนวยการสำนักโครงการบริหารโครงการก่อสร้างและบูรณาการ

ผู้อำนวยการสำนักโครงการบริหารโครงการก่อสร้างและบูรณาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ช่วยเหลือการบริหารงานทุกโครงการ รับผิดชอบงานเอกสาร งานงบประมาณโครงการและงบประมาณของหน่วยงาน และงานสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานโครงสร้างพื้นฐาน
 • ติดตามผลความคืบหน้าของการดำเนินงานและ/หรือโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานของงานและ/หรือโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าร่วมประชุมกับผู้บังคับบัญชา ในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานและ/หรือโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อรับทราบ ทำความเข้าใจ รวบรวม และรายงานข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
 • รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงงานและ/หรือโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารของผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อย 25 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารงานก่อสร้างอย่างน้อย 15 ปี
 • สามารถสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะในการบริหารงานก่อสร้างระดับดี
 • ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel และ PowerPoint ระดับดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีบุคลิกภาพและมารยาทเหมาะสมสำหรับการทำงาน และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 • มีความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักโครงการบริหารโครงการก่อสร้างและบูรณาการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้บริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสัญญาโครงการร่วมทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานงบประมาณ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบให้บริการ ECC - OSS

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา