ผู้อำนวยการสำนัก /นิติกรอาวุโส /นิติกร

1,694

ผู้อำนวยการสำนัก /นิติกรอาวุโส /นิติกร

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาด้านนิติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง
 • มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมายมหาชน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายปกครอง กฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ได้รับใบรับรองทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น เนติบัณทิต ใบอนุญาตว่าความ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความกระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบหลักการ แนวความคิด และบทบัญญัติของกฎหมายทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อประกอบการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักงาน
 • ให้คำปรึกษา ศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ให้ความเห็นงานนิติกรรม สัญญา/บันทึกข้อตกลง และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ประสานการประชุม จัดประชุม จัดทำเอกสาร และสรุปรายงานการประชุม ของคณะอนุกรรมการ
  ด้านกฎหมาย และคณะกรรมการนโยบาย
 • ให้บริการ ตอบปัญหา สร้างความเข้าใจ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้บริการ พนักงาน และประชาชน
  ผู้ที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

ระยะเวลาจ้าง

 • เป็นรูปแบบสัญญาจ้าง โดยสำนักงานอาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของสำนักงาน

วิธีสมัครและเอกสารการสมัคร

 • ส่ง CV หรือ Resume พร้อมหลักฐานการศึกษา หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมทั้งระบุ ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ค่าตอบแทนที่ต้องการและ วันที่สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทาง hr@eeco.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติม 02 033 8012

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการองค์กร

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา