รองผู้อำนวยการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน

1,278

รองผู้อำนวยการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน

รองผู้อำนวยการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก และโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน อู่ตะเภา
 • ติดตามผลความคืบหน้าของการดำเนินงานและ/หรือโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของงานและ / หรือโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงงานและ / หรือโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
 • เข้าร่วมประชุมในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานและ / หรือโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อรับทราบ ทำความเข้าใจ รวบรวม และรายงานข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ

 • การศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์, สาขาการเงิน, สาขาการบริหารธุรกิจ, สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-6 ปี ด้านการเป็นผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะในการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel และ PowerPoint ระดับดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีทัศนคติทางเชิงบวกในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

 

Deputy director of Infrastructure Management Group

Responsibilities

 • Responsible for U-Tapao International Airport Project, Eastern Airport City Project and Phase II Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) facilities Project
 • Monitor the result of each projects in order to efficiency and effectiveness
 • Study, analyze and give crucial opinions for project improvement and working process development
 • Attend meeting for updating information and following up the progress accordingly   

Qualifications

 • Master’s degree or equivalent in Engineering, Finance, Business management, Economics or any related field  
 • 10 years of experience
 • 3 - 6 years of experience in Executive assistant or any related fields
 • Fluent in English
 • Strong analytical and collective skills
 • Ability to work under pressure and deliver the work within the timeframe
 • Proficient in Microsoft Word, Excel and PowerPoint
 • Positive Attitude

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการองค์กร

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา