รองผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ

1,245

รองผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ

รองผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการคลัง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี  ในการจัดทำแผนงบประมาณเชิงบูรณาการทางยุทธศาสตร์ หรือแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ แผนปฏิบัติงาน และการบริหารแผนงานโครงการในระดับยุทธศาสตร์หรือองค์กร หากมีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการบริหาร กำกับดูแล คิดวิเคราะห์ เขียนโครงการ เขียนเอกสารทางวิชาการ และนำเสนองาน
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนากระบวนการทำงานของสำนัก
 • มีความสามารถจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบ Infographic หรือสื่อเชิงสร้างสรรค์
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดีมาก
 • มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน  มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทักษะการทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะในการสื่อสารและใช้งานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

ความรับผิดชอบ

 • จัดทำข้อเสนอแนวทางการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด และแผนการดำเนินงาน ภายใต้แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความเชื่อมโยงกับแผนภาพรวมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนระดับต่างๆ ผลักดันสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
 • ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานระดับพื้นที่ ในการวิเคราะห์และจัดทำ โครงการเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งต่างๆ และบริหารจัดการการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุตามเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ รวมถึงวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานตามแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเสนอแนะแนวทางแก้ไข รวมถึงจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเรื่องสำคัญของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประเมินผลโครงการที่สำคัญ
 • สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารโครงการและงบประมาณแผนบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • วิเคราะห์ และจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี และอนุกรรมาธิการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักในการวิเคราะห์ ทบทวน จัดทำ บริหาร กำกับ และติดตามแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุนการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักในการวิเคราะห์ ทบทวน จัดทำ บริหาร กำกับ และติดตามแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการองค์กร

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา