รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการลงทุน

654

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการลงทุน

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการลงทุน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รวบรวมและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และข้อมูลเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 • ศึกษาและวิเคราะห์สภาวะการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของรัฐและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงร่วมพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุน การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • พบปะนักลงทุนเป้าหมายเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการลงุทนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีในสาขาข้างต้น ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (TOEIC 800 คะแนน, IELTS 6.5 หรือ TOEFL iBT 98 ขึ้นไป)
 • มีทักษะในการบริหารงาน และติดต่อประสานงาน โดยเฉพาะกับหน่วยงานภาครัฐ
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

 

Deputy Director of the Strategic and Investment Promotion Office

Responsibilities:

 • Gather and manage information related to investment in the targeted industries and other relevant economic information.
 • Study and analyze investment conditions in the Eastern Economic Corridor (EEC) area, the government’s and the industrial sector’s investment promotion policies, and coordinate with the Board of Investment (BOI) on relevant matters.
 • Gather data concerning problems and obstacles to investment and development of the targeted industries in EEC, as well as consider and form solutions to problems in order to promote investment, development and efficiency of the targeted industries in EEC.
 • Meet and communicate with investor about investment in the EEC area and coordinate with relevant agencies.

Qualification:

 • Master’s degree (or equivalent) in economics, accounting, finance, or relevant fields, or bachelor’s degree in aforementioned disciplines with 10 years of relevant experience.
 • Have work experience in industrial investment promotion and possess knowledge and experience in the rules and laws concerning foreign direct investment.
 • Possess the ability to use Microsoft Office programs.
 • Possess the ability to communicate well in English (TOEIC 800 points, IELTS 6.5 or TOEFL iBT 98 as the minimum requirement).
 • Possess the ability to manage and coordinate well, especially with the public sector.
 • Responsible and enthusiastic. Possess good relational and team-working skill.

Responsibilities:

 • Gather and manage information related to investment in the targeted industries and other relevant economic information.
 • Study and analyze investment conditions in the Eastern Economic Corridor (EEC) area, the government’s and the industrial sector’s investment promotion policies, and coordinate with the Board of Investment (BOI) on relevant matters.
 • Gather data concerning problems and obstacles to investment and development of the targeted industries in EEC, as well as consider and form solutions to problems in order to promote investment, development and efficiency of the targeted industries in EEC.
 • Meet and communicate with investor about investment in the EEC area and coordinate with relevant agencies.

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการองค์กร

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา