รองผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

1,163

รองผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำนโยบาย แผนภาพรวมและแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองมหานครการบินภาคตะวันออก เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ รวมทั้งจัดทำโครงการ งบประมาณ บริหารโครงการ และติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • กำกับ ติดตาม และประสานการดำเนินงาน/ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน  และคณะกรรมการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองมหานครการบินภาคตะวันออก เมืองน่าอยู่อัจฉริยะให้ประสบความสำเร็จ และดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประสบความสำเร็จ
 • เป็นผู้แทนสำนักงานฯ ในการประชุมต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้แทนสำนักงานฯ ในการบรรยายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การขนส่งและโลจิสติกส์ การผังเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การเงินและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี  ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาเมือง
  หากมีประสบการณ์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารโครงการเกี่ยวกับพัฒนาเมือง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เขียนโครงการ ออกแบบโครงการ เขียนเอกสารทางวิชาการ และนำเสนองานได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดีมาก และสามารถจัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารในรูปแบบ Infographic แผนที่ แผนภาพ หรือสื่อสร้างสรรค์อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และในเวลาที่จำกัดได้
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่การพัฒนาเกี่ยวข้อง อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทักษะการทำงานเป็นทีม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาเมือง
 • มีทักษะในการสื่อสารและใช้งานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

 

Deputy director of Policy and Planning division

Responsibilities

 • Review analyze and evaluate the action plan, and propose the action plan report to the Eastern Economic Corridor (EEC) management team
 • Updated the masterplan in accordance to the current situation, and propose the masterplan report to the EEC management team
 • Proposing the appropriate projects and budget, which are related to the current EEC’s masterplan
 • Coordinate with organizations related to the proposed projects
 • Policy and planning division’s budget and human resource management
 • Director of policy and planning division representatives
 • Responsible for assigned work

Qualifications

 • Master’s degree in Economics, Engineering, Business management, Finance or Logistics (Specialization in Macroeconomics will be an advantage)
 • 10 years of experience in strategic planning, implementation planning, project management (Experience in drafting the strategic planning will be an advantage)
 • Strong analytical skills, Presentation skill and Writing skill especially for the government office language(s).
 • Proficient in Microsoft Word, Excel and PowerPoint
 • Ability to work under pressure and deliver the work within the timeframe
 • Ability to communicate and collaborate within the team members and across function
 • Knowledge of legal rules and regulations
 • Fluent in English language (minimum score for TOEIC: 700)

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการองค์กร

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา