เจ้าหน้าที่บริหารระบบให้บริการ EEC - OSS

372

เจ้าหน้าที่บริหารระบบให้บริการ EEC - OSS

เจ้าหน้าที่บริหารระบบให้บริการ EEC - OSS

ความรับผิดชอบ:

 • บริหารและควบคุมดูแลทีมงาน OSS Help desk
 • ตรวจสอบข้อผิดพลาด วิเคราะห์และแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ของระบบ OSS พร้อมทั้งกำหนดแนวทางแก้ไขและนำไปปรับปรุงในการปฏิบัติงาน
 • แนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่ clients และทีมงานพัฒนาระบบ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงด้าน IT Support, IT Business Service, System Developer ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีเชี่ยวชาญด้าน software system
 • มี Service Mind และกระบวนการคิดที่เป็นระบบ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

System Administration Specialist

Responsibilities:

 • Manage and lead the OSS help desk team
 • Run diagnostic programs, isolate problem, and determine and implements solution.
 • Provide solution support to clients and system developer

Qualification

 • Bachelor Degree in Information Technology, Computer Science, Computer Engineering or any related field.
 • At least 5 years of experience in IT support, IT Business Service, System Developer or any related field.
 • Strong understanding of software system
 • Strong service mindset and systematic thinking skill
 • Good command in English.

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการองค์กร

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา