เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

300

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

คุณสมบัติ :

  • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
  • สามารถสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม
  • มีบุคลิกภาพ และทักษะในการประสานงานหรือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการพิมพ์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการจัดทำรายงาน และจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ

ความรับผิดชอบ :

  • ติดต่อ ประสานงาน นัดหมาย รวมถึงให้ข้อมูลแก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
  • จัดเตรียมเอกสารการประชุม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บันทึกรายงานการประชุม
  • จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักโครงการบริหารโครงการก่อสร้างและบูรณาการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักโครงการติดตามประสิทธิภาพและสนับสนุนโครงการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้บริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญาอาวุโส

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสัญญาโครงการร่วมทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา