เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

716

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

คุณสมบัติ :

  • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
  • สามารถสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม
  • มีบุคลิกภาพ และทักษะในการประสานงานหรือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการพิมพ์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการจัดทำรายงาน และจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ

ความรับผิดชอบ :

  • ติดต่อ ประสานงาน นัดหมาย รวมถึงให้ข้อมูลแก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
  • จัดเตรียมเอกสารการประชุม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บันทึกรายงานการประชุม
  • จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานงบประมาณ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบให้บริการ ECC - OSS

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารระบบให้บริการ EEC - OSS

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนัก /นิติกรอาวุโส /นิติกร

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา