เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

716

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

คุณสมบัติ :

  • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
  • สามารถสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม
  • มีบุคลิกภาพ และทักษะในการประสานงานหรือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการพิมพ์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการจัดทำรายงาน และจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ

ความรับผิดชอบ :

  • ติดต่อ ประสานงาน นัดหมาย รวมถึงให้ข้อมูลแก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
  • จัดเตรียมเอกสารการประชุม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บันทึกรายงานการประชุม
  • จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มเศรษฐศาสตร์

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สกพอ. ประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานใน...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานโครงการลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / ติดตามและวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส งานด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / การจัดทำบัญชีสำนักงาน งานด้านนโยบาย กำกับตรวจสอบ...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส งานด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรา 1 ตำแหน่ง / กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)...

Pages

ติดต่อเรา