เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส

1,443

เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส

ความรับผิดชอบ

 • สรรหา (Sourcing) แหล่งขายสินค้า/บริการ และเจรจาต่อรองราคา เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้าง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด
 • จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการและควบคุมขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานพัสดุ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นในขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ต่อผู้รับบริการ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี นิติศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านการพัสดุ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

 

Senior Procurement Officer / Procurement Officer

Responsibilities

 • Source and negotiate product / service to provide the effective procurement in accordance with The Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560, within the specified time and budget
 • Provide procurement process according to The Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 and other related laws.
 • Monitor and control procurement process and coordinate with related department as well
 • Monitor related documents in order to comply with The Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 and other related laws
 • analyze, develop and improve the operation for maximum efficiency and provide basic advice in procurement process as well

Qualification

 • Bachelor or master’s degree in Business Administration, Finance, Accounting, Law or other related fields from both domestic and international educational institutions accredited by the OCSC
 • 3 years of experience in procurement, purchasing
 • Knowledgeable for The Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 and other related laws
 • Knowledge transfer skill, Enthusiastic, good relations and services mind
 • Proficient in Microsoft Word, Excel and PowerPoint and e-GP

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการองค์กร

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา