เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส

725

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์ ผังเมือง (ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี  ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และการบริหารโครงการ หากมีประสบการณ์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  เขียนโครงการ  เขียนเอกสารทางวิชาการ และนำเสนองาน
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเนื้องาน
 • มีความสามารถจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบ Infographic หรือสื่อเชิงสร้างสรรค์ (ถ้าสามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดีมาก (ถ้าสามารถใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เช่น ArcGIS จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ ทบทวน จัดทำ แผนภาพรวมการพัฒนา EEC และแผนปฏิบัติงานรายสาขา
 • ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกร่างเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนภาพรวมการพัฒนาการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอต่อผู้บริหาร
 • ประสานและติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงและบริหารแผนภาพรวมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • ประสาน ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานท้องถิ่น
 • รับผิดชอบต่อแผนการดำเนินงาน งบประมาณ และกำลังคนที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการ
 • ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม ในกรณีที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 • ร่วมจัดเตรียมวาระและเอกสารประกอบ และ ดูแลความเรียบร้อยการประชุมคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องของ      สกพอ. ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
 • ร่วมจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของ สกพอ. เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการบริหาร หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารประกอบการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้กับผู้บริหาร
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการองค์กร

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา