เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

500

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

ความรับผิดชอบ :

 • รับผิดชอบงานเอกสาร และงานสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานโครงสร้างพื้นฐาน
 • ติดตามผลความคืบหน้าของการดำเนินงานและ/หรือโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการใน EEC Project List
 • ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ติดตามผลความคืบหน้าของการดำเนินงานและ/หรือโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เลขานุการ คณะทำงานย่อยชุดต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • การศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์, สาขาการเงิน, สาขาการบริหารธุรกิจ, สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ทำงานในด้านงานเอกสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะในการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel และ PowerPoint ระดับดี
 • ทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีบุคลิกภาพและมารยาทเหมาะสมสำหรับการทำงาน และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

มีความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการองค์กร

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา