เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

228

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

ความรับผิดชอบ :

 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีทั้งหมด จัดทำนโยบายการบัญชี การบันทึกบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบฯ รายไตรมาส/ปี ตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายภาษีอากร และนโยบายของสำนักงาน ทันเวลาและถูกต้องพร้อมรองรับการตรวจสอบทั้งจากฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและจากผู้สอบบัญชีอิสระตลอดเวลา
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสำนักงานเปรียบเทียบกับงบประมาณและเป้าหมายงาน วิเคราะห์สาเหตุและให้ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
 • จัดทำระบบปฏิบัติงานด้านบัญชี ที่สอดรับการดำเนินงานของ front office แบบ end to end  และเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณและระบบการเงินได้
 • จัดทำประมาณการกระแสเงินสด เพื่อใช้วางแผนด้านการเงินของสำนักงาน โดยรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต พร้อมทั้งนำเสนอผลสรุปต่อผู้บริหาร
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก และราบรื่น

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้ทำบัญชีรับอนุญาตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการเป็นสมุห์บัญชี การเงิน และงบประมาณ รวมกันอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในด้านมาตรฐานการบัญชีทั่วไปและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ภาษีอากร การวิเคราะห์งบการเงิน และการวางแผนการเงิน และบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์การใช้ระบบ Clouded-based ERP ของ SAP
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดีมาก และสามารถจัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหาร
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการสื่อสารและใช้งานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการองค์กร

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา