เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มเศรษฐศาสตร์

1,930

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มเศรษฐศาสตร์

ความรับผิดชอบหลัก :

สกพอ. ประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานใน ตำแหน่งที่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษา สาขาและ/หรือมีประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์

เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจการเงิน วิจัยเศรษฐกิจ วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์พื้นที่ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน :

  • จบปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี ขึ้นไปในการทำนโยบาย แผน การวิเคราะห์ วิจัย การวางกลยุทธ์ หรือมีทักษะในการวิเคราะห์ หรือประมวลผลข้อมูลเชิงสถิต ด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงิน
  • สามารถใช้งาน Microsoft Words (Words, Excel, Power Point) ระดับดีมาก
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม

ระยะเวลาจ้าง

  • เป็นรูปแบบสัญญาจ้าง โดยสำนักงานอาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของสำนักงาน

วิธีสมัครและเอกสารการสมัคร

  • ส่ง CV หรือ Resume พร้อมหลักฐานการศึกษา หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมทั้งระบุ ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ค่าตอบแทนที่ต้องการและ วันที่สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทาง hr@eeco.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติม 02 033 8012

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการองค์กร

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา