Home > ข้อมูลข่าวสาร > รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสัญญาโครงการร่วมทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน > เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส งานด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส งานด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ

1,788

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส งานด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ

ความรับผิดชอบหลัก :

สกพอ. ประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานใน ตำแหน่งที่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษา สาขาและ/หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำบัญชีสำนักงาน งานด้านนโยบาย กำกับตรวจสอบ และดูแลการเงินและงบประมาณ เป็นต้น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน :

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ รวมกันอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในด้านภาษีอากร การวิเคราะห์งบการเงิน และการวางแผนการเงิน และบัญชีการเงิน
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
  • สามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบัญชี และนโยบายบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะ การ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี

ระยะเวลาจ้าง

  • เป็นรูปแบบสัญญาจ้าง โดยสำนักงานอาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของสำนักงาน

วิธีสมัครและเอกสารการสมัคร

  • ส่ง CV หรือ Resume พร้อมหลักฐานการศึกษา หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมทั้งระบุ ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ค่าตอบแทนที่ต้องการและ วันที่สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทาง hr@eeco.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติม 02 033 8012

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการองค์กร

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา