เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานโครงการลงทุน

1,567

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานโครงการลงทุน

ความรับผิดชอบหลัก :

 • ติดตามและวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดการลงทุน และปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อภาวะการลงทุน การลงทุนในตลาด ผลการดำเนินงานการลงทุน
 • จัดทำรายงานภาวะการลงทุน กลยุทธ์ คำแนะนำ และ Fund Commentary รวมถึงเอกสารประกอบการเสนอนักลงทุน และรายงานการลงทุนที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลโครงการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้
 • จัดทำแบบจำลองการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อนำเสนอต่อลูกค้าโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและผลตอบแทน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน :

 • จบปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไปในสายการเงิน การลงทุน หรือบริหารความเสี่ยง
 • หากมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน/CFA/CISA จะเป็นประโยชน์กับงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม

การทดสอบ :

 • สอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ส่ง CV หรือ Resume
 • หลักฐานการศึกษา หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมทั้งระบุ ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ค่าตอบแทนที่ต้องการและ วันที่สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทาง hr@eeco.or.th

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

 • เป็นรูปแบบสัญญาจ้าง โดยสำนักงานอาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของสำนักงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

Email : hr@eeco.or.th หรือ โทร. +66 2033 8012

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการองค์กร

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา