เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบให้บริการ ECC - OSS

459

เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบให้บริการ ECC - OSS

เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบให้บริการ ECC - OSS

ความรับผิดชอบ:

 • ควบคุม ดูแลระบบ OSS
 • ติดตาม วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการ
 • แนะนำและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบ OSS
 • รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบ OSS จากผู้รับบริการ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงด้าน IT Support, IT Business Service ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มี Service Mind
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

OSS Help Desk Technician

Responsibilities

 • Maintain daily performance of OSS system
 • Responds to queries and follow up with customers to ensure issue has been resolved.
 • Provide technical assistance and support for incoming queries and issues related to OSS system
 • Gain feedback from customers about OSS usage.

Qualifications :

 • Bachelor Degree in Information Technology, Computer Science or any related field.
 • At least 3 years of experience in IT Support, IT Business Service or any related field.
 • Strong service mindsetGood command in English.

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการองค์กร

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา