แผนพัฒนา

Home > ภาพรวมการพัฒนา > แผนพัฒนา
29,653
Share on Facebook Share on Twitter

แผนพัฒนา

แผนพัฒนา

การดำเนินงานเรื่องผังเมือง (ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560)

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง คสช. ที่ 47/2560 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เรื่อง...

แผนพัฒนา

แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางการเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560)

แนวคิดหลักของแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกคือ...

แผนพัฒนา

แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2564

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งแผนงานย่อยภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)...

แผนพัฒนา

แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2564)...

แผนพัฒนา

แผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

รัฐบาลได้มีนโยบายให้เป็นพื้นที่นำร่อง Thailand 4.0 และเป็นฐานสะสมเทคโนโลยี พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในพื้นที่ 3...

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.39

ติดต่อเรา