อีอีซีเดินหน้า เชื่อมโลก ให้ไทยแล่น : โอกาสของนักลงทุนไทย

Home > อีอีซีเดินหน้า เชื่อมโลก ให้ไทยแล่น : โอกาสของนักลงทุนไทย
2,663
Share on Facebook Share on Twitter

อีอีซีเดินหน้า เชื่อมโลก ให้ไทยแล่น : โอกาสของนักลงทุนไทย

งามสัมมนา  “อีอีซีเดินหน้า เชื่อมโลก ให้ไทยแล่น : โอกาสของนักลงทุนไทย”
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม 1  โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพ (ซอยรางน้ำ)

กำหนดการ

เอกสารประกอบการบรรยาย

ช่วงที่ 1 : ความคืบหน้าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561
   นางสาวทัศนีย์  เกียรติภัทราภรณ์   รองเลขาธิการสายงานปฏิบัติการเชิงพื้นที่

แผนภาพรวม
   นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ   รองเลขาธิการสายงานวิชาการและแผน

โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)
    นายโชคชัย  ปัญญายงค์  รองเลขาธิการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน 

ความสนใจของนักลงทุนต่างประเทศ
    นางลัษมณ  อรรถาพิช   รองเลขาธิการสายงานบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศ

ความก้าวหน้าการลงทุน
    นายเจริญชัย  ประเทืองสุขศรี   ประธานคณะทำงานโครงการลงทุน   

ช่วงที่ 2 : ประโยชน์ของ EEC กับภาคเอกชน

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
   นายนฤตม์  เทอดสถีรศักดิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

EEC กับภาคเอกชน
   นายกลินท์  สารสิน  ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

EEC...กับประโยชน์ต่อภาคเอกชน
   นายปรีดี  ดาวฉาย  ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย

 

เอกสารอื่นๆ
- คู่มือการลงทุน ด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายและกิจการพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

- พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561

- VDO EEC Progress (ภาษาไทย)

 

ติดต่อเรา