Home > เกี่ยวกับองค์กร > กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

28,050
Share on Facebook Share on Twitter

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... และคำอธิบาย

 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

 

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....

 

ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องเสร็จที่ ๑๐๙๕/๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ.๒๕๖๐

 

ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องเสร็จที่ ๔๔๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายายน ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

ติดต่อเรา