กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Home > เกี่ยวกับองค์กร > กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
22,709
Share on Facebook Share on Twitter

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... และคำอธิบาย

 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

 

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....

 

ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องเสร็จที่ ๑๐๙๕/๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ.๒๕๖๐

 

ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องเสร็จที่ ๔๔๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายายน ๒๕๖๐

 

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ติดต่อเรา