วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

Home > เกี่ยวกับองค์กร > วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
4,487
Share on Facebook Share on Twitter

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

“ต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด ”

  • ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  เป็นพื้นที่แรกที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ มีกฎหมาย องค์กรดำเนินการ และมีภารกิจชัดเจน เป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่อื่นๆในอนาคต
  • การดำเนินการอยู่ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ให้ความสำคัญกับการสะสมและนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้และสร้างความสะดวกให้กับคนไทยทุกคนทุกระดับ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
  • การดำเนินการเป็นไปในแบบบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของ รัฐบาล-เอกชน-ประชาชน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงการประสานผลประโยชน์ของประเทศ และประชาชนในพื้นที่เป็นเงื่อนไขการพัฒนาที่สำคัญ
  • เป้าหมายระดับรวมคือ การยกระดับการลงทุนในทุกด้านไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านล้านบาทใน 5 ปีแรก เพื่อให้เกิดฐานเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ และเกิดการพัฒนาคน ความรู้และเทคโนโลยี ให้ก้าวทันโลกอนาคต เพื่อทำให้รายได้ประชาชาติขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

ติดต่อเรา