Home > โครงการ > การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน > โครงการพัฒนาท่าเรือ แหลมฉบัง ระยะที่ 3

โครงการพัฒนาท่าเรือ แหลมฉบัง ระยะที่ 3

40,593
Share on Facebook Share on Twitter

โครงการพัฒนาท่าเรือ แหลมฉบัง ระยะที่ 3

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือเพื่อรองรับ ความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจะดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ สำหรับจอดเรือน้ำลึก และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ ท่าเรือแหลมฉบัง (Single Rail Transfer Operator, SRTO) ก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ ตลอดจนโครงข่ายและระบบการขนส่งต่อ เนื่องที่จำเป็นในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังที่จะเชื่อมต่อกับภายนอกให้เพียงพอและพร้อมที่จะรองรับการขยาย ตัวของปริมาณเรือและสินค้าประเภทต่าง ๆ

ที่ตั้งโครงการ

ท่าเรือแหลมฉบังตั้งอยู่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้งโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

 

สภาพแวดล้อมที่ตั้งโครงการปัจจุบัน

ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่าง มีพื้นที่ขนาด 6,340 ไร่ และได้ก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 โดยมีท่าเรือที่เปิดดำเนินการแล้ว ดังนี้

 • ท่าเทียบเรือตู้สินค้า 11 ท่า ได้แก่ ท่า A0 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 และ C3 
 • ท่าเทียบเรือ RO/RO และท่าเทียบเรือโดยสาร 1 ท่า (A1)
 • ท่าเทียบเรือ RO/RO อย่างเดียว 1 ท่า (A5)
 • ท่าเทียบเรือ RO/RO และสินค้าทั่วไป 1 ท่า (C0)
 • ท่าเทียบเรือสินค้าเทกอง 1 ท่า (A4)
 • อู่ต่อเรือและซ่อมเรือ 1 แห่ง

(หมายเหตุ: ยังไม่รวมท่าเทียบเรือ D อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดเปิดบริการระยะที่ 1 ได้ในกลางปี 2018)

ปัจจุบัน (จากข้อมูลปี 2559) มีปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือประมาณ 7 ล้านตู้ต่อปี และรถยนต์ประมาณ 1 ล้านคันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 70 ของขีดความสามารถของท่าเรือที่รองรับตู้สินค้าได้สูงสุดที่ประมาณ 11 ล้านตู้ต่อปี และรถยนต์ประมาณ 2 ล้านคันต่อปี

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพิ่มความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าจาก 7.7 ล้านตู้ต่อปี เป็น 18.1 ล้านตู้ต่อปี
 • เพิ่มความสามารถในการขนส่งรถยนต์จาก 2 ล้านคันต่อปี เป็น 3 ล้านคันต่อปี
 • เพิ่มสัดส่วนการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าโดยรถไฟทั้งหมดของท่าเรือแหลมฉบังจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 30

 

องค์ประกอบโครงการ

องค์ประกอบโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ประกอบด้วย

 • ก่อสร้างท่าเรือตู้สินค้า 4 ท่า (ท่าเรือ E1 E2 F1 F2) ความจุ 7 ล้านตู้ต่อปี
 • ก่อสร้างท่าเรือขนส่งรถยนต์ (RO-RO) ความจุ 1 ล้านคันต่อปี
 • ก่อสร้างท่าเรือชายฝั่ง ความจุ 1 ล้านตู้ต่อปี
 • ก่อสร้างสถานีขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟระยะที่ 2 (SRTO2)
 • ปรับปรุงระบบในการรองรับปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าทางรถไฟให้ได้ 4 ล้านตู้ต่อปี โดยใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation)

โครงการจะสามารถเปิดดำเนินการอย่างช้าภายใน ปี พ.ศ. 2568 มีแผนการก่อสร้างแบ่งออกเป็นการโครงสร้างพื้นฐาน 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561 – 2566) และการก่อสร้างท่าเทียบเรือและติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่าย 3 ปี (ปี พ.ศ. 2565 - 2568)

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โดยให้เอกชนเข้าร่วมทุน

 

มูลค่าการลงทุนโครงการให้เอกชนเข้าร่วมทุนฯ

มูลค่าการลงทุนเบื้องต้น 155,834 ล้านบาท

 

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (ก่อสร้างและให้บริการ) ให้เอกชนร่วมทุนฯ

ประมาณ 30 - 50 ปี ขึ้นอยู่กับผลการศึกษา

 

ผลตอบแทนโครงการ (Project Return)

อยู่ระหว่างการศึกษา

 

รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน

ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP) รายละเอียดอยู่ระหว่างการศึกษา

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
http://laemchabangportphase3.com/

 

รายละเอียดเพิ่มเติม การรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน เพื่อศึกษารูปแบบการลงทุนในโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3​

คลิกที่นี่

ติดต่อเรา