Home > โครงสร้างพื้นฐาน > การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน

การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน

14,612
Share on Facebook Share on Twitter

การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน เพื่อให้การลงทุนสำคัญๆใน EEC สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว

  • รักษากระบวนการและมาตรฐานความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบ ตามการร่วมลงทุนกับเอกชนโดยทั่วไปตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
  • สามารถลดระยะเวลาการอนุมัติโครงการโดยการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนร่วมกัน และคู่ขนานกันทำให้สามารถลดระยะเวลาในการดำเนินการเหลือ 8-10 เดือน (กรณีปรกติ 40 เดือน กรณี Fast Track 20 เดือน) 

หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้กับโครงการลงทุนหลักที่มีความสำคัญสูงเท่านั้น โดยต้องนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติโครงการไปแล้วจำนวน 6 โครงการ ได้แก่

(1) สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
(2) รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
(3) ท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3
(4) ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
(5) ศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา
(6) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตัล

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมด้านล่าง

ติดต่อเรา