Home > Content > การลงทุนอุตสาหกรรม

การลงทุนอุตสาหกรรม

13,915
Share on Facebook Share on Twitter

การลงทุนอุตสาหกรรม

      จากยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้ระบุกลไกการขับเคลื่อนความมั่งคั่ง (Engines of Growth) ไว้คือ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างการมีส่วนร่วม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

      การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อชักชวนให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยี และนวัตกรรมขั้นสูง รวมทั้งกระจายความเจริญไปอยู่ในพื้นที่ๆเหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ รักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาเมืองใหม่ให้น่าอยู่และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือการขับเคลื่อนตามกลไกในการพัฒนาโมเดลประเทศไทย 4.0

      การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยต้องการให้มีความเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่สำคัญ

  • เปลี่ยนไปสู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม
  • เปลี่ยนไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
  • เปลี่ยนไปสู่การเน้นภาคบริการให้มากขึ้น

 

ทำไมต้อง EEC?

      ข้อได้เปรียบของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทย

  • พื้นที่เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนต่างชาติทั่วโลก
  • มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ศักยภาพอยู่ในพื้นที่พร้อมต่อการพัฒนา
  • ระบบสาธารณูปโภคที่มีความพร้อม สามารถช่วยประหยัดต้นทุนการลงทุนครั้งแรกได้
  • มีระบบโครงสร้างทางการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และ การท่องเที่ยวที่ดี
  • ประชากรในพื้นที่คุ้นเคยกับกิจกรรมทางอุตสาหรรมทั้งนักลงทุนและแรงงานฝีมือ
  • มีการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีสำหรับเมือง
  • มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ : ไทย – จีน และ ไทย – ญี่ปุ่น

ติดต่อเรา