ช่องทางการติดต่อการลงทุน

Home > Content > ช่องทางการติดต่อการลงทุน
647
Share on Facebook Share on Twitter

ช่องทางการติดต่อการลงทุน

คู่มือการลงทุน 

 

1. ข้อมูลติดต่อขอคำปรึกษาด้านการลงทุน

 • โครงการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ติดต่อ investment@eeco.or.th

 • โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ติดต่อ infrastructure@eeco.or.th

 • โครงการลงทุนและความร่วมมือในเขตเมืองการบินภาคตะวันออก (EEC-A)

ติดต่อ infra.airport@eeco.or.th

 • ขอคำแนะนำเกี่ยวกับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่การลงทุนในอีอีซี

ติดต่อ land@eeco.or.th

 • โครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ติดต่อ city@eeco.or.th

 

2. ข้อมูลติดต่อเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมและการพัฒนาบุคคลากร

 • เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ติดต่อ  info@eeci.or.th           โทรศัพท์  02 564 7000

 • สถาบันไอโอที (นวัตกรรมดิจิทัล)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โทรศัพท์ 02 141 7100

 • ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากร

ติดต่อ workforces@eeco.or.th

 

3. ข้อมูลติดต่อขอคำปรึกษาด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบรัฐร่วมเอกชน

 • โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองทัพเรือ

สถานที่ติดต่อ : พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์  02 475 4436 โทรสาร  02 475 4436

 •  โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: การรถไฟแห่งประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02 220 4265 โทรสาร 02 223 7001

 • โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: การท่าเรือแห่งประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ : 444 ถนนท่าเรือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์  02 269 3000 โทรสาร 02 672 7156

 • โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ : 618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์  02 253 0561 โทรสาร 02 252 6582, 02 253 4086

 • โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ : 89 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์  02 545 1000

 • โครงการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ติดต่อ  digitalpark@cattelecom.com              โทรศัพท์  02 104 4831

 

4. ศูนย์การให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC ONE STOP SERVICE)

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

สถานที่ติดต่อ 49/19 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ติดต่อ oss@eeco.or.th

 

5. ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (BOI ONE START ONE STOP)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สถานที่ติดต่อ ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี  ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อ  osos@boi.go.th          02 209 1100

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ติดต่อเรา