เชิญเข้าร่วมงานรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ระยะที่ 3 สำหรับ โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)

Home > Content > เชิญเข้าร่วมงานรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ระยะที่ 3 สำหรับ โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)
318
Share on Facebook Share on Twitter

เชิญเข้าร่วมงานรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ระยะที่ 3 สำหรับ โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)

กำหนดการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 3

โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) (โครงการฯ)

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.

กล่าวเปิดงาน

โดย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

09.15 – 11.15 น.

นำเสนอ

  • ร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
  • ร่างเอกสารคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน

โดย คณะที่ปรึกษาโครงการฯ

  1. บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
  2. บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด และ
  3. บริษัท เทสโก้ จำกัด
11.15 – 12.00 น. ช่วงถาม-ตอบ และรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน
12.00 น. เชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.30 – 16.00 น.   ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน

                               

หมายเหตุ :

  1. หากท่านสนใจจะเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างเอกสารคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนของโครงการ สามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนประชุมกลุ่มย่อยในวันงานที่โต๊ะลงทะเบียน
  2. การนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ จะนำเสนอเป็นภาษาไทย โดยมีล่ามภาษาอังกฤษตลอดการนำเสนอ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.31

ติดต่อเรา