ประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชนการร่วมลงทุนกับเอกชนในกิจการของรัฐโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

Home > Content > ประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชนการร่วมลงทุนกับเอกชนในกิจการของรัฐโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
1,487
Share on Facebook Share on Twitter

ประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชนการร่วมลงทุนกับเอกชนในกิจการของรัฐโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

เอกสารที่ใช้ประกอบการซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชน (RFP)

1.หนังสือมอบอำนาจของผู้ประสงค์จะยื่นเอกสาร พร้อมทั้งเอกสารประกอบเกี่ยวกับนิติบุคคล เพื่อแสดงว่าผู้มอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

3.เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายในนาม “การรถไฟแห่งประเทศไทย” จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

 

ข้อกำหนดการซื้อเอกสารฯเพื่อยื่นข้อเสนอฯ

ผู้ยื่นข้อเสนอ ที่เป็นนิติบุคคลรายเดียว หรือนิติบุคคลที่ควบรวมกิจการ หรือสมาชิกทุกรายของกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการร่วมค้าที่จดเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ต้องมีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชนเท่านั้น จึงจะมีสิทธิยื่นข้อเสนอ

 

ดาวน์โหลด ประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชนการร่วมลงทุนกับเอกชนในกิจการของรัฐโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ที่นี่

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ติดต่อเรา