Home > Content > แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม

แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม

3,988
Share on Facebook Share on Twitter

แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม

     แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม เป็นหนึ่งในแผนงานที่มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดทำขึ้นซึ่งประกอบไปด้วย แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนการดำเนินงาน และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรที่สะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดและให้การใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำหนดหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบการดำเนินการ

 

 

Link download

แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม

ติดต่อเรา