Home > Content > แผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ในพื้นที่ EEC

แผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ในพื้นที่ EEC

1,552
Share on Facebook Share on Twitter

แผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ในพื้นที่ EEC

เพื่อให้สอดคล้องกับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ตามมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 และนโยบายที่กำหนดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีลำดับความง่ายในการเข้ามาประกอบธุรกิจดีขึ้น  สำนักงานฯ จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย ในการพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) ตลอดจนการหาแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการให้ทันสมัย  โดยเน้นความง่ายในการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One stop service ความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยของระบบที่ให้บริการ  โดยกำหนดแผนปฏิบัติงานโครงการ “จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (OSS)” ในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ตามอำนาจของ พรบ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานเป็น Total Solution Center : TSC ต่อไปในอนาคต

 

Link download

แผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร

ติดต่อเรา