Home > Content > แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

13,257
Share on Facebook Share on Twitter

แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนี้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และต่อมาได้เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านดิจิทัล ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 พร้อมทั้งได้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 สกพอ. จึงได้ปรับปรุงแผนภาพรวมฯ โดยนำสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลมาผนวกรวมเป็นแผนภาพรวมฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง พร้อมแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ กรอบวงเงินงบประมาณเบื้องต้น และระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในรายละเอียดและดำเนินการต่อไป โดยสำนักงานจะทำหน้าที่ในการประสานการขับเคลื่อน และร่วมกับสำนักงบประมาณในการติดตามและประเมินผลสำเร็จ นอกจากนั้นแผนภาพรวมนี้ได้บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการปรากฏในแผนปฏิบัติการพัฒนา 6 แนวทาง ภายใต้แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 

Link download

รายงานสรุปผู้บริหารแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนา EEC

แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนา EEC

ภาคผนวก ก-425 โครงการ-รวม DE2

ภาคผนวก ข-ตัวอย่างความเป็นไปได้

ภาคผนวก ค-พรบ

ภาคผนวก ง-สถานการณ์การพัฒนา

ภาคผนวก จ-ผลกระทบด้านเศรษฐกิจมหภาค

ติดต่อเรา