เปิดแผนสิ่งแวดล้อม EEC "พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน" 4 ปี 1.35 หมื่นล้านบา

Home > เปิดแผนสิ่งแวดล้อม EEC "พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน" 4 ปี 1.35 หมื่นล้านบา
1,321

เปิดแผนสิ่งแวดล้อม EEC "พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน" 4 ปี 1.35 หมื่นล้านบา

 

       แผนสิ่งแวดล้อมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EEC) พ.ศ.2561-2564 มีกรอบแนวคิดที่มุ่งสู่ความยั่งยืน ด้วยการพัฒนาที่สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความกินดี อยู่ดีมากขึ้น ขณะเดียวกันในแง่ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน ทั้งการรักษาและฟื้นฟู เพื่อให้การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
       นอกจากนี้ยังเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยพื้นที่เป้าหมายคือ พื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง รวมถึงพื้นที่ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน
       แผนสิ่งแวดล้อมนี้ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างน่าอยู่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
       เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าแผนสิ่งแวดล้อม EEC มีโครงการสำคัญอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด และแต่ละโครงการใช้งบประมาณเท่าไหร่ จึงนำเสนอผ่านอินโฟกราฟิกต่อไปนี้ 

    

INFORMATION ABOUT EEC

EEC Hot News Vol.68

CONTACT EEC