การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

Home > Pr > News > การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2561
1,215

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2561 มีท่าน อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

1. กรอบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (EEC Project List) รวม 4 โครงการ

โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project List) มีทั้งหมด 5 โครงการ โดย รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เป็นโครงการแรกที่ได้ออกเอกสารคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนกับรัฐไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 และกำหนดรับข้อเสนอเอกชนในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

โครงการที่เหลือได้วางกำหนดการเพื่อออก หนังสือชี้ชวนภายในเดือนตุลาคม 2561 การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย โดย กบอ. มีมติ ให้นำกรอบโครงการไปเสนอต่อกรรมการนโยบายในวันที่ 4 ตุลาคม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

   1.)  โครงการเมืองการบินภาคตะวันออก: สนามบินอู่ตะเภา

 • หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองทัพเรือ

          กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  นอกเหนือจากทางวิ่งที่ 2 และทางขับ (Runway 2 & Taxiway) ที่รัฐบาลจะเป็นผู้ลงทุนแล้ว มีกิจกรรมรวม 6 ประเภท

                1)      อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ (หลังที่ 3)

                2)      ศูนย์ธุรกิจการค้า (Commercial Gateway) และการขนส่งภาคพื้น (GTC)

                3)      ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (ระยะที่ 2 นอกเหนือจากระยะแรก 500 ไร่)

                4)      เขตประกอบการค้าเสรี (Cargo Village or Free Trade Zone) และเขตธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

                5)      ศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ (Cargo Complex)

                6)      ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ

 

             

                 

                 ทั้งนี้รวมถึงกิจการสาธารณูปโภคที่จำเป็น และการจัดตั้งหอบังคับการบิน ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ 

 • กำหนดออกหนังสือชี้ชวน ต.ค. 2561

 • กำหนดได้เอกชนผู้ร่วมทุน  ก.พ. 2562

 • เปิดดำเนินการ 2566

 

  2.)  โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา

              เป็นการย้ายศูนย์ซ่อม ของ การบินไทย ออกจากที่เดิม เพื่อก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และ อาคารผู้โดยสารใหม่ โดยใช้เป็นโอกาสในการลงทุนให้ศูนย์ซ่อมใหม่

              ให้ขนาดใหญ่ขึ้น และทันสมัยมากขึ้นเพื่อผลักดัน อุตสาหกรรม       อากาศยานของประเทศ

              

 • หน่วยงานเข้าของโครงการ  บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน

                              กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 • การซ่อมใหญ่อากาศยาน (Heavy Maintenance / Base Maintenance)
 • การซ่อมบำรุงอากาศยานระดับลานจอด (Line Maintenance)
 • การพ่นสีอากาศยาน และส่วนประกอบอื่น (Aircraft Painting)
 • กิจกรรมอื่นๆ ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • กำหนดออกหนังสือชี้ชวน ต.ค. 2561
 • กำหนดได้เอกชนผู้ร่วมทุน  ธ.ค. 2562
 • เปิดดำเนินการกลางปี 2565

     3.) โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3

     เป็นการขยายท่าเรือให้เป็นท่าเรือระดับภูมิภาค เพื่อความสามารถเป็น 15 ล้าน TEU จาก 8 ล้าน TEU ในปัจจุบัน

 • หน่วยงานเจ้าของโครงการ  การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  ท่าเรือ E0 E1 E2 F1 และ F2

 

                   

 

              โดยการท่าเรือจะเป็นผู้ดำเนินการถมทะเล และให้เอกชนลงทุนการให้บริการท่าเรือ โดยเริ่มต้นจากที่ F1 และ F2 ก่อน ให้เป็นท่าเรือที่ทันสมัยใช้ระบบอัตโนมัติ
              อย่างไรก็ตาม การท่าเรือจะได้ดำเนินส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานล่วงหน้าโดยเฉพาะระบบรถไฟให้เข้าเชื่อมระบบเรือสู่ราง

 • กำหนดออกหนังสือชี้ชวน ต.ค. 2561
 • กำหนดได้เอกชนผู้ร่วมทุน  ก.พ. 2562
 • เปิดดำเนินการปลายปี 2566             

         4.)  โครงการท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3

         เป็นการขยายท่าเรือมาบตาพุดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ(ประมาณ 10.8 ล้านตัน/ปี)
         และสินค้าเหลว (ประมาณ 4 ล้านตัน/ปี) ให้เป็นท่าเรือระดับภูมิภาค

 • หน่วยงานเข้าของโครงการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ท่าเรือก๊าซ ท่าเรือของเหลว คลังสินค้าและธุรกิจต่อเนื่อง

                       

                     

 • กำหนดออกหนังสือชี้ชวน ต.ค. 2561
 • กำหนดได้เอกชนผู้ร่วมทุน  ม.ค. 2562
 • เปิดดำเนินการต้นปี 2568

 

2.แผนพัฒนาโครงการแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลระยะเวลา 5 ปี

ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับEEC

ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคประกอบด้วย 8 แผนงาน ระยะความเร่งด่วนในการดำเนินงาน ดังนี้

 • แผนงานที่ 1 การพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) และสถาบัน IoT  
 • แผนงานที่ 2 การพัฒนา Advanced Big Data, Cloud and Data Center (ABCD)
 • แผนงานที่ 3 การพัฒนาศูนย์กระจายพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ (Automated Postal Distribution Center)
 • แผนงานที่ 4  IoT SMART City
 • แผนงานที่ 5 การสร้างศูนย์ทดสอบ 5G และเตรียมโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่นำร่อง
 • แผนงานที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IoT ในเขต EEC
 • แผนงานที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ท่อร้อยสาย เคเบิ้ลใยแก้วนำแสงและเสา  (i-Pole)
 • แผนงานที่ 8 ASEAN Digital Hub

 

 

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.31

ติดต่อเรา