Home > Pr > News > แนวทางการดำเนินงาน EEC ปี 2563 พร้อมขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และจริงจัง

แนวทางการดำเนินงาน EEC ปี 2563 พร้อมขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และจริงจัง

2,637

แนวทางการดำเนินงาน EEC ปี 2563 พร้อมขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และจริงจัง

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมและมอบนโยบายให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดยมี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมรับมอบนโยบาย โดยรองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญภาพรวมการดำเนินงานของอีอีซี ปี 2563 เน้นเรื่องการขยายการลงทุนสู่พื้นที่และชุมชน เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในพื้นที่ อีอีซี  ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

1.พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

1.1 สร้างรายได้ให้ถึงชุมชน

  • ขยายท่องเที่ยวพื้นที่รอง และสร้างโครงการท่องเที่ยวระดับชุมชน เชื่อมโยงทรัพยากรในพื้นที่ สร้างรายได้ชุมชน ปีละ 1.2 แสนล้านบาทภายใน 3 ปี เช่น ท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านตะพง จ.ระยอง ท่องเที่ยววัฒนธรรม ทางน้ำ
    จ.ฉะเชิงเทรา ท่องเที่ยวสุขภาพ นันทนาการ จ.ชลบุรี  
  • เชื่อม SME สู่ตลาดโลก ให้ SME ไทยเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการหรือ Suppliers ให้นักลงทุนเทคโนโลยีเป้าหมาย รวมทั้งจัดพื้นที่เฉพาะ ให้สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม พร้อมส่งเสริมไปตลาดโลกด้วย E-Commerce
  • ผลักดันโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC) ร่วมกับ อบจ.ระยอง ยกระดับเป็นโครงการหลัก ให้เกิดการลงทุนปี 2563 นี้ โดยเตรียมพื้นที่ 23 ไร่ รองรับที่ ต.มาบข่า จ.ระยอง

1.2 ลดผู้มีรายได้น้อยให้หมดไป ภายใน 3 ปี

  • ประชากรทั้งหมดในอีอีซีประมาณ 3.4 ล้านคน จะได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างงานให้คนรุ่นใหม่ วัยทำงาน โดยผู้มีรายได้น้อยประมาณ 3.5 แสนคนหรือประมาณ 14% จะเร่งการจัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเฉพาะกลุ่ม จัดหางานในพื้นที่ร่วมกับจังหวัด อปท. เอกชน และชุมชน พร้อมจัดหางานให้กับผู้สูงอายุ โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้มีรายได้น้อยกลุ่มนี้ ลดลงภายใน 3 ปี

 

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  

2.1 สาธารณสุขถ้วนหน้า ทุกคน ทุกชุมชน  ประชาชนทุกกลุ่มต้องเข้าถึงระบบประกันสุขภาพได้ โรงพยาบาลไม่แออัด ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้สะดวก รวดเร็ว การวินิจฉัยโรคถูกต้อง แม่นยำ

2.2 การศึกษา

  • พัฒนาทักษะบุคลากร ปรับเข้าสู่ Demand Driven เอกชนร่วมจ่าย :  ในรูปแบบของ EEC Model คือ แบบเรียนฟรี มีงานทำ และ แบบจ่ายน้อยมีโอกาสทำงาน
  • พัฒนาบุคลากรเร่งด่วน 20,000 คน จำนวน 120 หลักสูตร ให้ตรงความต้องการงานภายใน 1 ปี สร้างบัณฑิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนเป้าหมาย 120 คน เปิดรับรุ่นแรก 30 คนเริ่มได้ทันที และผลิตอาชีวะมาตรฐานอินเตอร์ ฝึกอบรมครู พัฒนาสื่อการสอน  

2.3 กำกับผังเมือง และสิ่งแวดล้อมด้วยพลังสตรี ใช้เครือข่ายสตรีกรมพัฒนาชุมชน เป็นกระบอกเสียง ขยายความเข้าใจ รวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะ

2.4 พัฒนา 3 เกาะ : เกาะสีชัง เกาะล้าน และเกาะเสม็ด เป็นพื้นที่ตัวอย่าง สร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ลดความขัดแย้งและร่วมกันพัฒนาความเป็นอยู่ อย่างยั่งยืน

3. ก้าวสู่มาตรฐาน BCG    

  • ดำเนินการตามแผนสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ Circular Economy
  • พัฒนาต้นแบบกำจัดขยะครบวงจร ขยะเกิดใหม่ และสะสมในพื้นที่ต้องหมดไปใน 12 ปี

4. บูรณาการการลงทุนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  : ผลักดันการบูรณาการงบประมาณในโครงการสำคัญอย่างเพียงพอ การลงทุนร่วมกับเอกชนที่มีความพร้อม

 

ติดต่อเรา