Home > Pr > News > เร่งรัดการดำเนินงานโครงการจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

เร่งรัดการดำเนินงานโครงการจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

378

เร่งรัดการดำเนินงานโครงการจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

         คณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ (กพอ.ทร.) เร่งรัดการดำเนินงานโครงการจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ในส่วนของงานออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และแผนการดำเนินปรับระดับพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการฯ ที่กำหนดไว้

 

         พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการ กพอ.ทร. เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ว่า หลังจากที่ได้ว่าจ้างกิจการค้าร่วมในกลุ่มบริษัท โปรเซส อาร์คิเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด บริษัท พรวิเศษ วิศว์ จำกัด และ บริษัท โปรเกรส ดีไซน์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เข้ามารับผิดชอบในส่วนของการศึกษา สำรวจ และออกแบบศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO ในบริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท Airbus S.A.S ร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเจรจาในข้อตกลงทางด้านธุรกิจร่วมลงทุน ในส่วนของการเตรียมความพร้อมในด้านการก่อสร้างนั้น ได้ดำเนินการในแนวทางคู่ขนาน ซึ่งในขั้นตอนของ Conceptual Design ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังเหลือในส่วนที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท Airbus S.A.S ต้องพิจารณาความต้องการ (Requirements) ในเรื่องของการออกแบบเพื่อให้อาคารเป็นรูปแบบอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) การคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ คณะกรรมการ กพอ.ทร. ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการออกแบบและการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด อาทิ การปรับระดับพื้นที่โดยการใช้ทรายถม ซึ่งทำให้การบดอัดมีความแน่น (Compaction) ได้เร็วขึ้น
          คณะกรรมการ กพอ.ทร. คาดว่าร่างงานออกแบบรายละเอียด (Draft Detailed Design) จะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ติดต่อเรา