Home > Pr > News > โรงเรียนนานาชาติใหญ่สุดในไทย ปักหมุด EEC ศูนย์กลางนวัตกรรมการศึกษา เตรียมความพร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

โรงเรียนนานาชาติใหญ่สุดในไทย ปักหมุด EEC ศูนย์กลางนวัตกรรมการศึกษา เตรียมความพร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

399

โรงเรียนนานาชาติใหญ่สุดในไทย ปักหมุด EEC ศูนย์กลางนวัตกรรมการศึกษา เตรียมความพร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ที่มีความต้องการบุคลากรด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก การเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญ ล่าสุด โรงเรียนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย “เวอร์โซ” เดินหน้าการก่อสร้างและออกแบบหลักสูตรก่อนเปิดสอน เดือนสิงหาคม 2563 นี้ ผลักดันพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการศึกษาระดับโลก

       นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ฟอร์จูน แฮนด์ เวนเจอร์ ลิมิเต็ด จากฮ่องกง ในการก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ กล่าวว่า โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซจะเป็นทางเลือกของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการศึกษาสำหรับอนาคต ที่สามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) โดยได้ออกแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานตามความสนใจของนักเรียน ตลอดจนความสามารถรายบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กรุ่นใหม่สู่อนาคต   

       ขณะนี้ มีความคืบหน้าการก่อสร้างและความพร้อมของหลักสูตรแล้วกว่า 90% และคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดภาคการศึกษาแรกในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนในชั้นเตรียมอนุบาล 2 ถึงเกรด 8 และในปีถัดไปจะเปิดรับสมัครนักเรียนในชั้นเกรด 9-12 ปี ตั้งเป้าหมายในภาคการศึกษาแรกจะมีจำนวนนักเรียนประมาณ 100 - 200 คน  

       โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซตั้งอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 4 กิโลเมตร หรือใช้เวลาขับรถเพียง 15 นาที และในอนาคตอันใกล้จะมีระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายสีน้ำตาลตัดผ่านในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเอื้อต่อการรองรับนักเรียนจากนานาประเทศและเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯ บริเวณเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) หรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       “บริเวณโดยรอบโครงการธนาซิตี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ มีความพร้อมทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและเส้นทางคมนาคม ซึ่งการเปิดตัวโรงเรียนในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เติบโตมากยิ่งขึ้น และช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตของผู้คนในย่านนี้กลายเป็นชุมชนที่เหมาะสำหรับทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน และการพักผ่อนหย่อนใจอย่างลงตัวในทุกมิติ”นางสาวปิยพร กล่าว  

       ด้าน นายคาเมรอน ฟ็อกซ์ หัวหน้าผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ กล่าวว่า การสอนจะใช้หลักสูตรแบบอเมริกันที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของรัฐนิวยอร์ก และเน้นการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) การจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการต่าง ๆ (Project-based) และการพัฒนาแบบรายบุคคล (Personalized) เพราะจากการศึกษาวิจัยพบว่า การให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านโครงการที่สนใจและสามารถตอบข้อสงสัยของตนเองได้ จะช่วยพัฒนาศักยภาพได้สูงสุด

       นอกเหนือจากหลักวิชาการแล้ว นักเรียนจะได้เรียนรู้ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่เน้นการทำโครงการเป็นกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายวัย นักเรียนได้ปรึกษาและทำงานร่วมกับ Learning Designer อย่างเต็มที่ในโครงการแต่ละชิ้นที่ได้รับมอบหมาย ผลงานของนักเรียนจะได้รับการประเมินโดยคณาจารย์ตลอดจนเพื่อนนักเรียนด้วยกัน โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบพิเศษและแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการสะท้อนศักยภาพของนักเรียน ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอความเข้าใจของตนเองที่มีต่อหัวข้อการเรียนนั้น ๆ

       โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ตั้งอยู่บนพื้นที่รวมกว่า 168 ไร่ ใกล้กับโครงการธนาซิตี้ในย่านบางนา และเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับโรงเรียนนานาชาติอื่น ๆ ในกรุงเทพฯ สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 1,800 คน

       ทั้งนี้ ข้อมูลจากสานักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ 3 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า โรงเรียนนานาชาติมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 12% (ย้อนหลัง 8 ปี) ในปี 2560 มีจำนวนโรงเรียนนานาชาติเพิ่มขึ้นถึง 18-20% นับเป็นการขยายตัวแบบก้าวกระโดด มีมูลค่าตลาดรวม 60,500 ล้านบาท/ปี  โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนสนใจลงทุนในธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ คือ แนวโน้มการเติบโตและมูลค่าทางธุรกิจส่งผลให้กลุ่มนักธุรกิจหันเข้าสู่ธุรกิจ การศึกษา ทำห้สามารถผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพตรงกับความต้องการขององค์กร และเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ  มีการร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติจากต่างประเทศและ มหาวิทยาลัยช้ันนำต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ เพื่อเตรียมขยายธุรกิจการศึกษาให้รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการที่ประเทศไทยมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของอาเซียน จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจการศึกษานานาชาติ ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของค่าเทอมและคา่ ครอง ชีพในประเทศไทยที่ยังอยู่ในระดับไม่สูง  ในขณะที่คุณภาพของการเรียนการสอนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  โดยกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนธุรกิจการศึกษาในประเทศ ไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่น อินโดนีเซีย รัสเซีย และอังกฤษ


       ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ระบุว่า ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนโรงเรียนนานาชาติทั่วประเทศ 207 แห่ง แบ่งเป็นในกรุงเทพมหานคร 110 แห่ง และในภูมิภาค 97 แห่ง รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 87,343 คน ครู 5,762 คน

 

 

ติดต่อเรา