Home > Pr > News > EEC ร่วมมือประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับ CLMV มุ่งเชื่อมโยงการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

EEC ร่วมมือประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับ CLMV มุ่งเชื่อมโยงการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

194

EEC ร่วมมือประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับ CLMV มุ่งเชื่อมโยงการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

เมื่อวันที่11 กุมภาพันธ์ 2563 นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมสัมมนาในงาน A Joint Coopreration between EXIM THAILAND and NEXI ณ ห้องเดอะ รอยัล บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ซึ่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามกับองค์กรรับประกันแห่งประเทศญี่ปุ่น (Nippon Export and Investment Insurance : NEXI) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรับประกัน (Insurance) เพื่อใช้บริการประกันการส่งออกและการลงทุนของEXIM BANKเป็นเครื่องมือ ในการบริหารความเสี่ยงของผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยและญี่ปุ่นโดยเฉพาะในตลาดCLMVและในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC  ซึ่งจะช่วยให้การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกังวลความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น


       ทั้งนี้ นายคณิศ กล่าวในหัวข้อ Privilege & Advantage in setting up company in the Eastern Economic Corridor ถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งดำเนินการด้วยหลักการ ของความเคารพนับถือกัน และความร่วมมือกันอย่างเต็มรูปแบบเสมอมา ซึ่ง EEC ยืนยันดำเนินการด้วยหลักการนี้ต่อไป โดยเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มขึ้น ทั้ง EXIM  BANKและ NEXI ก็จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น MOU นี้ จึงถือว่ามีความสำคัญมาก และ EEC ยินดีให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV เพื่อให้เกิดการลงทุนที่เชี่อมโยงกันอย่างแท้จริงในภูมิภาคเอเชีย  โดยไม่ได้มอง EEC เป็นพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเท่านั้น แต่วาง Positioningเป็นศูนย์กลางที่จะทำให้เกิดร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน


 

       สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ EEC สามารถขอรับสินเชื่อเอ็กซิมเพื่อโซนพิเศษ EEC เพื่อจูงใจนักลงทุนด้วย โดยแบ่งเป็นสินเชื่อระยะยาว เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร โรงงาน ขยายกำลังการผลิต และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร ที่มีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี สามารถเบิกกู้วงเงินหมุนเวียนได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของวงเงินกู้ระยะยาวที่ได้รัยบอนุมัติ และระยะเวลาการเบิกกู้ไม่เกินวงเงินกู้ระยะยาวที่ได้รับอนุมัติ  และสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC โดยขอรับอนุมัติได้ถึง 30 มิถุนายน 2563

ติดต่อเรา