Home > Pr > News > สกพอ.จับมือ UNIDO และ อบก. แสดงศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy และพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ EEC

สกพอ.จับมือ UNIDO และ อบก. แสดงศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy และพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ EEC

391

สกพอ.จับมือ UNIDO และ อบก. แสดงศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy และพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ EEC

วันนี้ (1 พย. 2562) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “Seminar during the 35thASEAN Summit in Thailand onCircular Economy, Waste Management and Sustainability” จัดขึ้นร่วมกันโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Industrial Developments Organization-UNIDO) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อแสดงศักยภาพและความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ EEC ให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนของไทยในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ และการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 ที่ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน เป็นเจ้าภาพ 

      โดยสกพอ. UNIDO และอบก. จะได้ร่วมกันเผยแพร่ต้นแบบการดำเนินงาน Circular Economy การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ที่มีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นต้นแบบ รวมทั้ง นำเสนอกลยุทธ์การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ EEC ที่จะมีแนวทางการกำจัดขยะ การจัดการน้ำ และการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค ซึ่งจะช่วยยกระดับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่คู่ไปกับการนำระบบ Circular Economy มาปรับใช้อย่างยั่งยืน

ติดต่อเรา