สกพอ.-กรมโยธาฯ รับฟังความคิดเห็นแผนผังพื้นที่ EEC 

Home > Pr > News > สกพอ.-กรมโยธาฯ รับฟังความคิดเห็นแผนผังพื้นที่ EEC 
402

สกพอ.-กรมโยธาฯ รับฟังความคิดเห็นแผนผังพื้นที่ EEC 

     นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับปรับปรุง) พร้อมนำเสนอนโยบายและความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับนายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ฯ ผู้แทนจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อนำมาประกอบการจัดทำผังเมืองพื้นที่อีอีซีในภาพรวม ที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.53

ติดต่อเรา