Home > Pr > News > สกพอ. ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี รับฟังความเห็นแผนผังใช้ประโยชน์ที่ดิน EEC  

สกพอ. ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี รับฟังความเห็นแผนผังใช้ประโยชน์ที่ดิน EEC  

355

สกพอ. ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี รับฟังความเห็นแผนผังใช้ประโยชน์ที่ดิน EEC  

นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับปรับปรุง) พร้อมนำเสนอนโยบายและความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยได้รับเกียรติจาก เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการจัดประชุม ฯ ทั้งนี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ฯ ผู้แทนจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกว่า 340 คน เพื่อนำมาประกอบการจัดทำผังเมืองพื้นที่อีอีซีในภาพรวม ที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป ณ ห้องแสนสุข 3 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

ติดต่อเรา