Home > Pr > News > EEC หารือร่วมผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ

EEC หารือร่วมผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ

169

EEC หารือร่วมผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ

เมื้อวันที่​ 7 พฤษภาคม 2562​ นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประชุมหารือภาพรวมการพัฒนานโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และติดตามการแก้ไขปัญหาและผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญในพื้นที่ EEC (จังหวัดชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และระยอง) อย่างเป็นรูปธรรม ให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการจากกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชั้น 3 อาคาร กสท โทรคมนาคม

ติดต่อเรา