Home > Pr > News > EEC-HDC นำร่อง 17 หลักสูตรอบรมระยะสั้นชุดแรก พร้อมปั้นแรงงานทักษะดี มีศักยภาพสูงตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ได้ตรงจุด

EEC-HDC นำร่อง 17 หลักสูตรอบรมระยะสั้นชุดแรก พร้อมปั้นแรงงานทักษะดี มีศักยภาพสูงตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ได้ตรงจุด

1,007

EEC-HDC นำร่อง 17 หลักสูตรอบรมระยะสั้นชุดแรก พร้อมปั้นแรงงานทักษะดี มีศักยภาพสูงตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ได้ตรงจุด

เมื่อแรงงานที่มีทักษะ และมีศักยภาพสูงตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นโจทย์ใหญ่ที่จะทำให้การขับเคลื่อน EEC ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และทำให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ดังนั้นคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Human Development Center: EEC-HDC) จึงประกาศเดินหน้าให้สถาบันการศึกษาจับมือผู้ประกอบการ จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นยกระดับคุณภาพทักษะฝีมือแรงงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการนโนบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ดำเนินการ โดยในการเปิดตัวครั้งแรก EEC HDC ได้ประชุมรับรองหลักสูตรระยะสั้นชุดแรกจำนวน 17 หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว


         นายอภิชาต ทองอยู่ ประธาน EEC-HDC กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางของ EEC-HDCว่ามีภารกิจหลักในการพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาป้อน 10 + 2 อุตสาหกรรม จำนวนกว่า 4.7 แสนคน ภายใน 5 ปี (2562-2566) โดยแบ่งงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่

       1. พัฒนาการศึกษาระบบปกติระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และสูงกว่า
       2. พัฒนาผ่านการฝึกอบรมแบบ Non Degree และระยะสั้น หรือ Short Course
       3. ช่วยปรับภูมิทัศน์ทางการศึกษาในระบบและเพิ่มหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานให้ตอบโจทย์ด้านการพัฒนาทักษะและความรู้ในศตวรรษที่ 21

         สำหรับการพัฒนาผ่านการฝึกอบรมแบบ Non Degree และระยะสั้น หรือ Short Cource ได้บริหารจัดการด้วยการกำหนดทิศทางให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการอย่างมีเป้าหมาย โดยอาศัยมติ ครม. จากผลการประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ในการพัฒนาและให้สิทธิประโยชน์การยกระดับทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมชั้นสูงผ่านหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ซึ่ง EEC HDC จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ด้วยงบฯ 200 ล้านบาท ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรยกระดับความรู้ทักษะความสามารถทั้งสิ้น 14,000 คน ซึ่งในการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรฯ นี้มีนายชิต เหล่าวัฒนา เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

 หลักเกณฑ์ หลักการ สิทธิประโยชน์ และขั้นตอนต่างๆ
ที่ต้องรู้สำหรับหลักสูตรระยะสั้น         
            - สถาบันการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษา ต้องประสานทำงานกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม จัดทำหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการจริงและให้สถานประกอบการรับรองหลักสูตร เพื่อนำเสนอให้ทางสำนักงาน EEC HDC จัดส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป
            - ในการจัดทำหลักสูตรต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนกับสถานประกอบการว่า ผู้เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ สถานประกอบการต้องมีพันธะสัญญาผูกพันว่าต้องรับผู้ฝึกอบรมทุกคนเข้าทำงานต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี (ยกเว้นกลุ่มเดินเรือที่มีกฎสากลว่า ทำงานการเดินเรือแค่ 6 เดือน แล้วกลับไปทำงานต่อโดยนับรวมให้ได้ 1 ปี)
            - เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรแล้ว ทาง EEC-HDC จะนำส่งกรมสรรพากรและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อรับทราบ และจัดการขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติเพื่อประกาศให้ผู้ประกอบการรายอื่นที่สนใจได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการนี้ต่อไป

สิทธิประโยชน์โดนใจ ไม่ควรพลาด
       สำหรับสิทธิประโยชน์ในเรื่องการจัดปรับการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
            - อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ที่ไม่ได้ BOI มี EEC ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายสูงสุด 50% และค่าใช้จ่ายที่อุตสาหกรรมออกสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2.5 เท่า
            - อุตสาหกรรมนอกพื้นที่ EEC ที่ไม่ได้ BOI ค่าใช้จ่ายที่อุตสาหกรรมออกสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายได้ 2.5 เท่า ในกรณีนี้EEC ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่าย      
            - อุตสาหกรรมในและนอกพื้นที่ EEC ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนี้คูณสอง นำไปรวมในวงเงิน ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนี้ EEC ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการปฏิบัติ/เสนอหลักสูตรเพื่อขอการรับรอง
       1. สถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรืออาชีวะประสานทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อศึกษาความต้องการในการยกระดับพัฒนาทักษะของบุคลากรในสายงานต่างๆ ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ
       2. จัดทำหลักสูตรร่วมกันเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทักษะตามเป้าหมายที่ได้ตกลงกัน
       3. ส่งหลักสูตรที่ผู้ประกอบการรับรองมาที่ EEC-HDC เพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติ แล้วจึงนำไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
       4. EEC-HDC นัดหมายสถานศึกษาและบริษัทที่พัฒนาหลักสูตร เข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะทำงานรับรองหลักสูตรฯ
       5.หากหลักสูตรได้รับการรับรอง EEC-HDC จะขึ้นทะเบียนหลักสูตร ออกรหัสหลักสูตร ประกาศ และส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรและ BOIต่อไป
       ทั้งนี้ EEC-HDC จะปฏิบัติการและร่วมมืออย่างใกล้ชิด ในการติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องต่อไปนำร่องด้วยการรับรองหลักสูตรระยะสั้นชุดแรก 17 หลักสูตร
ในการประชุมรับรองหลักสูตรระยะสั้นของ EEC ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา มีหลักสูตรระยะสั้นที่ผ่านการรับรอง 17 หลักสูตร (จากหลักสูตรส่งเข้ามาขอรับรอง 24 หลักสูตร) ในมหาวิทยาลัย 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลตะวันออก (RMUTTO) โดยแบ่งหลักสูตรตามกลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่
            1.อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 7 หลักสูตร (ม.บูรพา) เช่น เทคนิคข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรมยานยนต์ Core Tools ระยะเวลา 18 ชั่วโมง, มาตรฐานระบบการจัดการสากลในยานยนต์สมัยใหม่ ระยะเวลา 18 ชั่วโมง และการสอบเทียบและการสอบกลับเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ระยะเวลา 12 ชั่วโมง  เป็นต้น
            2. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 8 หลักสูตร (ม.บูรพา 5 หลักสูตร และ RMUTTO 3 หลักสูตร) เช่น โปรแกรมการจำลองการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Robot Studio) ระยะเวลา 24 ชั่วโมง, Factory Automation for EEC งานควบคุมเครื่องจักรด้วยอุปกรณ์ PLC (Basic PLC) ระยะเวลา 12 ชั่วโมง และ การออกแบบเฟิร์มแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง ในงานควบคุมและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในงานอุตสาหกรรม ด้วย Arduino Platform ระยะเวลา 12 ชั่วโมง เป็นต้น
            3. อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 2 หลักสูตร (RMUTTO) ได้แก่ การปฏิบัติการงานคลังสินค้าดิจิทัล ระดับที่ 1 ระยะเวลา 72 ชั่วโมง และการปฏิบัติการงานคลังสินค้าดิจิทัล ระดับที่  2 ระยะเวลา 72 ชั่วโมง       โดยมีผู้ประกอบการหรือบริษัทที่ให้การรับรองหลักสูตรระยะสั้นชุดแรก อาทิ บริษัท พนัส แอสแซมบลีย์ จำกัด, บริษััท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท มอสโทริ จำกัด เป็นต้น

       ทั้งนี้สาเหตุหลักที่หลักสูตรที่เหลือยังไม่ผ่านการรับรองคืออุตสาหกรรมที่รับรองหลักสูตรไม่ได้เข้าประชุมยืนยันการรับรองหรือไม่มีอุตสาหกรรมรับรอง
       สำหรับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course) สถาบันการศึกษาสามารถยื่นส่งหลักสูตรได้ทันทีเมื่อทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและได้รับการรับรองจากอุตสาหกรรมแล้ว โดยคณะผู้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรจะพิจารณาและประกาศอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อให้กระบวนการพัฒนาบุคลากรในด้านนี้มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง สามารถยกระดับบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับสถานศึกษาที่สนใจ สามารถส่งหลักสูตรเพื่อขอรับการพิจารณาได้ทุกวัน ทางอีเมล info@eec-hdc.buu.ac.th


 

ติดต่อเรา