Home > Pr > News > EEC มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ เร่งสานต่อภารกิจยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาว

EEC มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ เร่งสานต่อภารกิจยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาว

428

EEC มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ เร่งสานต่อภารกิจยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาว

การประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2563 วัน จันทร์ ท่ี 22 มิถุนายน 2563 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กพอ. เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุม ฯ ได้รับทราบและพิจารณาความก้าวหน้า การดำเนินงานในเขตพัฒ นา พิเศษภาคตะวันออก (อีอซี)ี มีรายละเอียดทีส่ำคัญ ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในพืน้ที่ อีอซีี ที่ป ระชุม กพอ. รับทราบการจั ดทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ อีอีซี มีเป้าหมายยกระดับรายได้เกษตรกรให้เทียบเท่ากลุม่อุตสาหกรรมและบริการ

แนวทางการพัฒนาภาคเกษตรในพืน้ที่ อีอซีี จะดำเนินการ

       1. ใช้ความต้องการ นำการผลิต ได้แก่ ความต้องการในประเทศ รองรับมหานครการบินภาคตะวันออก เมืองใหม่ และการท่องเที่ยว ความต้องการในต่างประเทศ สำรวจตลาดหาความต้องการเอเชีย CLMV และยุโรป ที่มี ความต้องการสูง สร้างความต้องการด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่

       2. ยกระดับการตลาด -การแปรรูป-การเกษตร ด้วยเทคโนโลยีในทุ กขั้นตอน ได้แก่ สร้างตลาดด้วย กลไก e-commerce e-auction ขายไปทั่วโลก เชื่อมระบบโลจิสติก ตั้งแต่ส่งออก -ขายในประเทศ-จนถึงการรวมสินค้ า ระดับฟาร์ม ให้สะดวกระดับสากล แปรรูปด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ได้สินค้าคุณภาพมาตรฐานระดับโลก เก็บรักษาผลไม้ อาหารทะเล ด้วยระบบห้องเย็น สร้างงานวิจัยเชิงด้านเทคโนโลยีท่ีใช้งานได้จริงตรงกับความต้องการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ หีบห่อ การแปรรูป การปลูก การควบคุมความเสี่ ยงจากภูมิอากาศ จัดกลุ่มเกษตรกร จัดทำโซนนิ่ง เพื่อสะดวกในการ เสริมสร้างความรูใ้หม่ การตลาด-การผลิต-การเงิน

       3. ให้ความสำคัญ กับ เกษตร 5 คลัสเตอร์ท่ีมีพ้ืน ฐาน ทำได้ทันที ได้แก่ ผลไม้ – พืช Bio-Based3 ประมง สมุ ไพร - พืชมูลค่าสูง (เช่น ไม้ประดับ/ผักปลอดสารพิษ)

 

โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ อีอีซี ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ ประธาน และมีผแู้ทนจาก สกพอ. เป็นเลขานุการร่วม

2. โครงการจัดหาพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) ในพืน้ที่ อีอซีี

ทีป่ระชุม กพอ. รับทราบ ความก้าวหน้าโครงการฯ ดังนี้

       1. ให้ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภ าค (กฟภ.) เสนอโครงการพลั งงานที่ใช้ในเมืองใหม่ รูปแบบพลั งงานอัจฉริ ยะ (Smart Power Supply : SPS) ในลั ก ษณะการผลิ ต ไฟฟ้าเพื่อ ใช้เองหรื อ Independent Power Supply (IPS) ซึ่ ง มอบหมายให้ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งให้ กฟภ. รับซื้อ และส่งจำหน่ายสำหรับ ใช้ในเมืองใหม่นา่อยูอ่จัฉริยะ

       2. อัตราค่าไฟฟ้าที่จะใช้ในเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ จะไม่สูงกว่าราคาไฟฟ้าทั่วไปที่ กฟภ. ขายให้ กับผู้ใช้ไฟฟ้รายอื่น ๆ

ติดต่อเรา