Home > Pr > News > EEC ศึกษาการจัดตั้ง 'เมืองศูนย์กลางทางการเงิน' ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

EEC ศึกษาการจัดตั้ง 'เมืองศูนย์กลางทางการเงิน' ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

147

EEC ศึกษาการจัดตั้ง 'เมืองศูนย์กลางทางการเงิน' ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักแผนภาพรวม และผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษาโครงการ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นภายใต้ “โครงการศึกษาการจัดตั้งเมืองศูนย์กลางทางการเงินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร เพื่อร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางการเงิน ที่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ EEC ในอนาคต

 

 

ติดต่อเรา