Home > Pr > News > ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ EEC ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ EEC ประจำปีงบประมาณ 2564

389

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ EEC ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563

        โดยมี หม่อมราชวงศ์รณจักร จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมเป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานเข้าร่วมพิจารณาโครงการจำนวน 12 กระทรวง 52 หน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ขอรับการจัดสรร ทั้งสิ้น 45,367.613 ล้านบาท ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน 6 แนวทาง ได้แก่

       แนวทางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค

       แนวทางที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

       แนวทางที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

       แนวทางที่ 4 การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

       แนวทางที่ 5 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข

       แนวทางที่ 6 การพัฒนา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ติดต่อเรา