Home > Pr > News > การเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุม่กิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จากัด และพันธมิตร โครงการพัฒนาสนามบินอูต่ะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุม่กิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จากัด และพันธมิตร โครงการพัฒนาสนามบินอูต่ะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

283

การเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุม่กิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จากัด และพันธมิตร โครงการพัฒนาสนามบินอูต่ะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันนี้ท่ี 17 มกราคม 2563 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานคณะกรรมการ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก แถลงว่า ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีหนังสือแจ้งผลการประเมินข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) และเชิญกลุ่ม กิจการค้าร่วม บริษทั ธนโฮลดิง้ จากัด และพันธมิตร เข้าร่วมการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) และได้เชิญผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่ 1 กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส และผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่ 2 กลุ่ม Grand Consortium ซึ่งได้ทาการเปิดเอกสารซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ไปแล้ว เข้าร่วมการเปิดซองข้อเสนอด้วย เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย นั้น ในวันนี้ เอกชนผู้ย่ืนข้อเสนอทั้ง 3 ราย ได้ส่งผู้แทนมาเข้าร่วมการเปิด เอกสารข้อเสนอซองที่ 3 ของกลุม่กิจการค้าร่วม บริษทั ธนโฮลดิ้งจากัด และพันธมิตร อย่างพร้อมเพรียง

โดยการดาเนินการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จากัด และพันธมิตร ในวันนี้ เป็นการดาเนินการที่สืบเนื่องจากที่ศาลปกครองสูงสุดได้มี คาพิพากษาให้เพิกถอนมติ ของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในส่วนที่ปฏิเสธไม่รบัข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ของกลุม่กิจการค้าร่วม บริษทั ธนโฮลดิ้ง จากัด และพันธมิตร โดยทุกขั้นตอน คณะกรรมการคัดเลื อกฯ ดาเนินการ ด้วยความรัดกุม โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเอกสารการคัดเลือกเอกชน และเป็นธรรมต่อผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย ซึ่งในการเปิดเอกสาร ข้อเสนอซองดังกล่าวมี ผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือก ฯ ผู้แทนคณะทางานฯ ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนสานักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ปรึกษา และผู้สังเกตการณ์อิสระจากองค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน (ประเทศไทย) เข้าสังเกตการณ์ รวมทั้งได้มีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ และกล้องวงจรปิด เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสตลอดกระบวนการ

ทั้งนี้ กระบวนการต่อจากนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดาเนินการตรวจสอบเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของผู้ยน่ืข้อเสนอทัง้ 3 ราย หากถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของเอกสารการคัดเลือก เอกชนร่วมลงทุน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะทาการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของข้อเสนอด้านราคา เช่น สมมติฐานและการประมาณการณ์ ทางการเงิน เพื่อให้ได้ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนที่ดีท่ีสุด แก่ภาครัฐ นาไปสู่ การจัดทาร่างสัญญาและรายละเอียดทางเทคนิคเพื่อประกอบสัญญาต่อไป โดยคาดว่าจะประกาศผลการคัดเลือก ได้ภายในเดือนมีนาคม 2563

ติดต่อเรา