Home > Pr > News > EEC ร่วมยินดี MOU ระหว่าง 11 สถาบันการศึกษา กับ 5 กลุ่มอุตฯ ในพื้นที่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาบุคลากร รับความต้องการอุตฯ S-Curve

EEC ร่วมยินดี MOU ระหว่าง 11 สถาบันการศึกษา กับ 5 กลุ่มอุตฯ ในพื้นที่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาบุคลากร รับความต้องการอุตฯ S-Curve

313

EEC ร่วมยินดี MOU ระหว่าง 11 สถาบันการศึกษา กับ 5 กลุ่มอุตฯ ในพื้นที่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาบุคลากร รับความต้องการอุตฯ S-Curve

            สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี โดยนายอภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร (EEC-HDC) ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “การพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง (Energy Storage System) และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle)” ระหว่างสถาบันการศึกษา 11 สถาบัน และกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 5 แห่ง

            การลงนาม ฯ MOU ครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรแบบต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวะ และอุดมศึกษา เพื่อการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา และบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยี เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนากำลังคนผ่านหลักสูตรระยะสั้น และระยะปานกลางที่มุ่งเน้นผลทางปฏิบัติ รองรับความต้องการบุคลากรคุณภาพ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต และการสร้างกำลังคนรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

            โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ที่สำคัญ ๆ อาทิ  สร้างกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรแบบต่อเนื่อง และเชื่อมโยง เพื่อให้แต่ละสถาบัน นำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน ร่วมกันผลิตบุคลากรระดับปริญญาบัณฑิต และปริญญาศึกษา พร้อมพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แต่ละสถาบัน เป็นต้น

            สำหรับรายชื่อสถาบัน 11 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก 3) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยอง 4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 5) วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 6) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 7) วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม 8) วิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 9) วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 10) วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 11) วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม  

            และรายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม 5 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัทดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด 2) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 3) บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 4) บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด  และ 5) บริษัท ไมน์ โมบิลีตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ติดต่อเรา