EEC เดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมพัฒนาคนตรงความต้องการ

Home > Pr > News > EEC เดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมพัฒนาคนตรงความต้องการ
458

EEC เดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมพัฒนาคนตรงความต้องการ

วันที่ 15 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี บูรณาการการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดประชุมสรุปผลการศึกษาความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดประชุม และ ดร.อภิชาติ ทองอยู่ เป็นประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาในครั้งนี้ สรุปรายละเอียดดังนี้

      ด้านการปฏิรูปการศึกษาพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่อีอีซี

  1. การพัฒนาบุคลากรและการศึกษายุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของงานหรืออุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ อีอีซี อย่างแท้จริง โดยได้วางเป้าหมายการศึกษาใหม่ ดังนี้
  2. การบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรและการศึกษาขึ้นใหม่ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่

      ขั้นตอนที่ 1 สำรวจความต้องการ (demand) บุคลากรในทุกอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อศึกษาคุณสมบัติ และระดับการศึกษาของแต่ละกลุ่มที่แต่ละอุตสาหกรรมต้องการ

      ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาช่องว่างระหว่างความต้องการกับความสามารถในการผลิตทั้งประเทศ และจับคู่ความต้องการกับสถาบันที่มีศักยภาพ

      ขั้นตอนที่ 3 สร้างหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตรงตามความต้องการทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ

      ขั้นตอนที่ 4 จัดหาผู้สอนที่มีประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาคุณภาพครูให้ได้มาตรฐาน โดยต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและสถาบันที่มีประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ อีอีซี มีศูนย์การเรียนรู้แบบ  Education Transformation แล้ว 4 ศูนย์ ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาการศึกษาระบบ Automation เป็นความร่วมมือระหว่าง อีอีซี– มิตซูและ ม.บูรพา 2. ศูนย์พัฒนาศักยภาพพาณิชยนาวี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 3. ศูนย์การพลังงานเชื้อเพลิงเคมี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC 4. ศูนย์เรียนรู้ระบบราง โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

     ขั้นตอนที่ 5 จัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพโดยยกเข้าสู่ระดับสากล เพื่อยกระดับการศึกษาให้ตอบสนองการมีงานทำและสร้างรายได้เป็นอย่างดี

     ขั้นตอนที่ 6 การขยายผลและสร้างความร่วมมือต่อยอดการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิตในระหว่างทำงาน

     ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลการศึกษาทั้งระบบและแต่ละสาขาเพื่อการปรับปรุง ประเมินติดตามผลที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม

     อย่างไรก็ดี สำหรับการขับเคลื่อนการศึกษาความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่อีอีซี ในครั้งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ อีอีซี และพื้นที่ใกล้เคียง ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ โดยคาดว่าในปี 2562-2566 มีความต้องการกำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประมาณ 400,000 ตำแหน่ง ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป

 

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.53

ติดต่อเรา