Home > Pr > News > EEC เดินหน้าพัฒนาบุคลากรแบบ Demand Driven พร้อมขยายกรอบความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

EEC เดินหน้าพัฒนาบุคลากรแบบ Demand Driven พร้อมขยายกรอบความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

326

EEC เดินหน้าพัฒนาบุคลากรแบบ Demand Driven พร้อมขยายกรอบความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางอีอีซีโมเดล ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารท่ี 19 พฤษภาคม 2563 โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารอุดมศึกษา ได้พิจารณาแนวทางการพัฒนา บุคลากรกับผู้ประกอบการ ตามแนวทางอีอีซี โมเดล และการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ๆ ดังนี้

พัฒนาบุคลากรแบบ Demand Driven เป็นแนวทางหลกั พัฒนาบุคลากรใน อีอีซี

       1.) ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรใน อีอีซี ใช้ EEC Model Type A และ EEC Model Type B เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาบุคลากรใน อีอีซี และให้ EEC-HDC เป็นผู้ประสานงานและรายงานให้ กพอ. ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป

       2.) ให้ สป.อว. ปรับการเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ (Degree) เป็นแบบ EEC Model Type A ให้มากท่ีสุด โดยให้ EEC-HDC ประสานงานโครงการ CWIE และ หาแนวทางและเป้าหมายเสนอในการประชุมคร้ังต่อไป

       3.) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 และ 2564 โดยเร่งรัดการจัดทําหลักสูตรและประสานพลังเอกชนเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย 30,000 คน โดยให้ EEC-HDC เป็นผู้ประสานงานหลัก

ขยายกรอบความร่วมมือ เพ่ิมการพัฒนาบุคลากรในอีอีซี ระหว่าง หน่วยงานที่สำคัญ

1. ความร่วมมือระหว่างสกพอ.กับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

       1) ผลักดันให้สถาบันอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก จํานวน 12 สถาบันอาชีวศึกษา ซ่ึงมีกําลังการผลิต นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) รวมปีละ 8,200 คน เป็นรูปแบบ EEC Model Type A ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 30 ของผู้สําเร็จการศึกษา ปวส. ในปี 2566 (ดําเนินการแล้วประมาณ 1,500 คน ต้องการเพ่ิม 7,000 คน)

       2) ขยายจํานวนนักศึกษาท่ีเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น (short course) รัฐเอกชนร่วมจ่าย 50:50 ให้ได้ 20,000 คน ในปีงบประมาณ 2564

       3) ให้ขยายผล การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษากับเนื้อหา (Content and Language Integrated Learning - CLIL) กับการเรียนการสอนกลุ่มอาชีวศึกษา ซึ่งผู้สอนในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ นําภาษาอังกฤษไปสอดแทรก ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะทางได้ เน้นให้ผู้เรียนรู้จักและใช้คําศัพท์ ภาษาอังกฤษท่ีพบในวิชาชีพ และสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

2. ความร่วมมือ ระหว่าง สกพอ.กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงาน

       1) ให้หน่วยฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานใน อีอีซี เช่น สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยี การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotics Academy : MARA) ทํางาน ร่วมกับภาคเอกชนให้มากขึ้น ทั้งการฝึกอบรม Res kill Up skill New skill ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น (short course)

       2) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างหลักสูตรอบรมระยะสั้น (short course) รัฐเอกชน ร่วมจ่าย 50:50 และ เป็นแกนนําประสานภาคอุตสาหกรรมเช่ือมต่อการศึกษา และฝึกอบรมเพิ่มทักษะแรงงาน โดยเฉพาะผู้ท่ีได้รับผลกระทบ จาก COVID-19

3. ความร่วมมือระหว่าง สกพอ.กับ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (สป.อว.)

       1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวทาง Demand Driven โดยบูรณาการ การจัดการศึกษาในรูปแบบ EEC Model และ ความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง บูรณาการกับการทํางาน (Cooperative Work Integrated Education : CWIE) ให้สามารถพัฒนากําลังคนได้ตรง ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากท่ีสุดท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ

       2) กําหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามแนวทางดังกล่าว และให้สิทธิประโยชน์แก่ เอกชนท่ีร่วมผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นการจูงใจเป็นพิเศษ

       3) ขอให้ สป.อว. เร่งขยายจํานวนหลักสูตร CWIE ตามแนวทาง EEC Model Type A เพื่อรองรับ ความต้องการบุคลากรของ อีอีซี ให้ได้ 100,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี

ติดต่อเรา